Флексибилно работно време од 07:00/09:00 - 15:00/17:00

Почитувани,

Воведувањето флексибилно работно време ќе овозможи секој вработен да го организира својот работен ден согласно потребите, можностите и интересите. со што ќе се обезбеди поквалитетно и поефикасно работење и живеење како на секој поединец, така и на секое семејство, па и на општеството во целина.

Карктеристичните климатски и временски услови несомнено отвораат простор за вакво нешто, (Србија и Црна Гора веќе работат од 07:00/07:30 часот), па оттука  би било многу добро кога и Република Македонија би ја прифатила оваа иницијатива.

Родителите и децата би можеле да поминуваат многу повеќе време заедно со што би се вратиле вистинските семејни вредности, а граѓаните би имале многу повеќе можности за допонителни активности, хобија, дружења со пријателите и.т.н.


Виолета Атанасовска,Министерство за образование и наука    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Виолета Атанасовска,Министерство за образование и наука to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticije24.net to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook