Против дискриминација во училиштата !

Драги браќа и ценети сестри, муслимани и муслиманки !

          Ве замолувам во името на Аллах, да го дадете својот потпис, кој ќе послужи да ги заштитиме сите наши муслимански деца од дискриминација, која постои во основните и средните училишта, со наставниот план и програма од Бирото за развој на образованието и министерството за образование и наука!

          Аллах нека ве награди со неизмерна награда на двата света, за стореното добро дело, амин!

 

Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane !

          Ju lus që në emrin e Allahut, të jepni nënshkrimin e juaj, që do të shërbej për ti mbrojtur të gjithë fëmijët tanë musliman nga diskriminimi, që ekziston në shkollat tona fillore dhe të mesme, me planin e arsimit dhe programit nga biroja për zhvillimin e arsimit të ministris së arsimit dhe shkencës!

          Allahu ju shpërbleft për bamirësin e juaj me shpërblim të pakufishëm në kët dynja dhe në Ahiret, Amin !

 

Draga braćo i cijenjene sestre, muslimani i mislimanke !

          Molim vas u ime Allaha, da date svoj potpis, koji će posužiti da zaštitimo svu našu muslimansku djecu od diskriminacije koja postoji u osnovnim i srednim školama, nastavnim planom i programom izrađen od strane Biroa za razvoj obrazovanja i ministrastva za obrazovanje i nauku!

          Allah vas nagradio neizmernom nagradom na oba svjeta, za učinjeno dobro djelo, amin !

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Kanoj Shaban to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticije24.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook